Sindikati

Izvor: Ekonomska demokratija
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Definicija pojma

Sindikati su udruženja radnika čija je osnovna funkcija predstavljanje interesa rada: sindikati zastupaju interese zaposlenih u odnosu na poslodavce u svim pravnim pitanjima koja proistoču iz kolektivnih ugovora,u čijem pisanju takođe i učestvuju, i kojima se reguliše visina plata, radni sati, uslovi rada, doprinosi za socijalno i zdravstveno osiguranje itd. Kolektivno pregovaranje se odvija na nivou pojedinačnog poslodavca, na grupnom/granskom i na nivou države. [1] Sindikati doprinose stvaranju dostojanstvenog radnog okruženja i unapređenju radnih uslova, a mogu i da utiču na kreiranje regulatornog okvira kojim se uspostavlja kontrola nad interesima kapital, a koji idu na štetu radnika. Sindikalno udruživanje pozitivno utiče na dekomodifikaciju rada utoliko što radnici dobijaju pregovoračku moć u odnosu na vlasnike preduzeća sa jedne strane (kolektivno pregovaranje sa poslodavcem) i u odnosu državu (učešćem u kreiranju javnih politika) sa drug. Insistiranjem na regulaciji radnih i socijalnih politika sindikalne organizacije vrše pritisak na državu da javnim politikama ograniči eksploataciju radnika i tretiranje rada kao robe.

Teorijska geneza i kratka istorija

Ideja udruživanja radnika putem sindikata u praksi je zaživela zahvaljujući promeni političke klime u drugoj polovini devetnaestog veka. Ovaj period predstavlja prekretnicu u političkoj artikulaciji radikalnih socijalnih zahteva inspirisanih revolucionarnim dešavanjima u Evropi 1848. godine. Za razliku od revolucionarnog liberalizma, levi radikalizam koji sve više dobija na značaju nakon 1848.godine ukazuje da politička transformacija treba da bude praćena i socijalnom i ekonomskom treansformacijom s obzirom da su ekonomska i politička sfera nedovojive, stavljajući radnike u centar borbe za promenu društva.[2] U Velikoj Britaniji sindikati su legalizovani 1872. godine, a u Nemačkoj 1879. nakon što su ukinuti Bizmarkovi konzervativni, antisocijalni zakoni, dok su u Francuskoj sinidikati bili ilegalni sve do 1884. godine. U periodu nakon Prvog svetskog rata sindikati postaju glavni akteri u socijalnom dijalogu, naročito u Americi zahvaljujući politikama New Deal-a, dok u Evropi njihova uloga naročito jača sa razvojem države blagostanja u periodu posle Drugog svetskog rata. Krajem 70-ih godina 20.veka menja se i odnos na relaciji “država-kapital-rad”. Neoliberalna globalizacija koju u ekonomskoj sferi karakteriše globalna integracija tržišta, decentralizacija proizvodnje i brisanje državnih/političkih granica mobilnosti kapitala, rast globalne tržišne konkurencije i formiranje globalnog tržišta rada, kao i nastojanje da se smanje troškovi proizvodnje autsorsovanjem proizvodnje u zemlje sa jeftinom radnom snagom posledično je uticala i na slabljenje sindikata. Kraj države blagostanja koja je osiguravala politički okvir za nesmetano funkcionisanje ekonomije bazirane na masovnoj proizvodnji (i potrošnji) i jakoj ulozi države u ekonomskoj sferi uticao je i na poziciju sindikata, čije članstvo se osipa i čija funkcija u zaštiti interesa zaposlenih sve više slabi. Kao posledica ovih makroekonomksih promena sve je izraženija i tendencija ka porastu nestandardnih/atipičnih oblika rada - imperatiiv opstanka na tržištu i porast globalne tržišne konkurencije utiče na rast nesigurnih, kratkoročnih i fleksibilnih oblika zapošljavanja kao načina da se smanje troškovi proizvodnje. Ovaj proces praćen je erozijom mehanizama socijalne sigurnosti i procesom slabljenja organizacija udruženog rada koju Gaj Stending [Guy Standing] opisuje kao prekarizaciju reprezentacije. [3] Prekarizacija shvaćena kao neizvesnosti zaposlenja i radnog mesta se može smatrati jednim od uzroka krize reprezentacije do koje dolazi zato što mali broj zaposlenih ostaje vezan za jednog poslodavca u dužem vremenskom periodu zbog čega opada i interesovanje za članstvo u sindikatima. Fleksibilizacija radnih odnosa koja se ogleda u porastu privremenih, povremeni i honorarnih poslova koji se regulišu van standardnih radnih ugovora (ugovor na neodređeno i sa punim radnim vremenom), kao i rast broja samozaposlenih radnika dodatno slabe poziciju sindikata s obzirom da su se oni pokazali dosta nevešti/nespremni da odgovore na potrebe ove grupe radnika. Dodatni faktor predstavlja promena samih radnih procesa i radnih odnosa: u postfordističkoj eri evidentan je rast broja zaposlenih u uslužnim delatnostima što takođe predstavlja izazov za sindikate čiji programi su i dalje pretežno vezani za politike bazirane na industrijskoj proizvodnji. Konačno, uticaj novih tehnologija na radne procese dovodi u pitanje efikasnost sindikalnih politika da pruže odgovore na izazove rastuće digitalizacije koja se između ostalog očitava kroz rast broja zaposlenih putem onlline platformi. Platformski radnici imaju status samozaposlenih/nezvisnih preduzetnika (engl. self-employed/independent contractors) koji implicira da platforma nije poslodavac nego da pojedinci (radnici) koji koriste platformu kao posrednika u pružanju usluga klijentima, i da rade direktno za tržište, što firmu naručioca (kupca proizvoda i usluga) oslobođa obaveza koje proističu iz radnog zakonodavstva.[4] Ovo se odnosi i na kolektivna radna prava, pre svega na mogućnost sindikalnog udruživanja, imajući u vidu da je retkost da nacionalno radno zakonodavstvo važi i za platformske radnike s obzirom da su platforme pretežno registrovane u inostranstvu i da je članstvo u sindikatima mahom rezervisano za zaposlene putem standardnih radnih ugovora. Formalno slobodni od subordinacije i ekonomske zavisnosti od jednog poslodavca, što su dve osnovne karakteristike konvencionalnog/standardnog radnog odnosa, ali u praksi ekonomski zavisni od malog broja klijenata i pravno nezaštićeni, takozvani platformski radnici predstavljaju grupu koja je u izuzetno prekarnom položaju, a za koju država i sindikati još uvek traže načine kako da je uključe u sistem kolektivnog pregovaranja.

Kritički osvrt

Imajući u vidu da globalni kapital skoro da ne poznaje državne granice, decentralizciju proizvodnje karakterističnu za postfordističku eru, rast nezaposlenosti, masovna otpuštanja i rastuću prekarizaciju kojom se teret socijalnih izdataka prenosi sa poslodavaca na radnike, opravdano se postavlja pitanje kako bi trebalo da izgleda efektivna sindikalna strategija u 21.veku. Sve veća fleksibilizacija odnosa između poslodavaca i zaposlenih koja se ogleda u porastu nestandardnih/atipičnih formi zapošljavanja u kojima zaposleni nisu vezani za jednog poslodavca, stavlja sindikate pred ozbiljan izazov s obzirom da su sindikalne politike i dalje pretežno usmerene na tradicionalne (standardne) oblike zapošljavanja. Štaviše, one su fokusirane na nacionalne okvire, čime se zanemaruje činjenica da globalno tržište rada u velikoj meri utiče na uslove i cene rada u lokalnom kontekstu. Ovo je možda najevidentnje u slučaju platformskih radnika koji rade za poslodavce čije poslovanje nije regulisano nacionalnim zakonodavstvom zbog čega su uskraćeni za mogućnost kolektivnog pregovaranja o uslovima i ceni rada, kao i za druga prava koja proizilaze iz radnog i socijalnog zakonodavstva. Kao dodatni razlog slabljenja sindikata često se navodi i jačanje identitetske politike koja marginalizuje značaj klasne pripadnosti, a sve je očiglednije i “usvajanje neoliberlalnog etosa” koji odlikuje individualistički odnos prema radu i slabljenje solidarnosti među radnicima. [5] [6] Upravo zbog toga kao jedan od ključnih izazova sa kojima se levo orijentisani akteri suočavaju predstavlja potreba za iznalaženjem načina za udruženo delovanje različitih društvenih pokreta i organizacija udruženog rada. Teoretičarka i aktivistkinja Naomi Klajn [Naomi Klein] koristi termin “aktivistička sinergija” (engl. activist sinergy) kako bi ukazala na nužnost saradnje različitih društvenih pokreta i radničkih organizacija kao nužnu strategiju otpora globalnom kapitalizmu, ističući borbu protiv privatizacije i komodifikacije zajedničkih dobara kao polaznu osnovu njihovog udruženog delovanja.[7] [8] Revitalizacija sindikata podrazumevala bi i prevazilaženje partikularizma koji se ogleda u tome što sindikalna aktivnost i dalje pretežno ostaje vezana za ekonomske probleme usko shvaćene radničke klase, pri čemu se zanemaruje značaj sindikalnog delovanja koji bi bio u interesu šire zajednice. S tim u vezi neophodno je uključivanje sindikata u debatu o širim društvenim i političkim problemima – van čisto ekonomskih i radnih okvira – sa jedne strane, i njihovo jasnije pozicioniranje u odnosu na sve veći broj radnika i radnica angažovanih kroz nestandarnde/atipične oblike rada kao i u odnosu na rastući broj platformskih radnika.

Lokalna kontekstualizacija

Delovanje sindikata u Republici Srbiji uslovljeno je kako globalnim procesima tako i lokalnim kontekstom uključujući i način na koji je pravno regulisan njihov rad. Poslednje dve decenije Srbija se kao i ostatak zemalja u regionu nalazi se u fazi kapitalističke tranzicije koja se ogleda u masovnim privatizacijama koje su praćene deregulacijom i kontinuiranim umanjivanjem individualnih i kolektivnih radnih prava, a koja za posledicu ima slabljenje pregovaračke pozicije organizacija udruženog rada u odnosu na kapital (u slučaju Srbije pretežno stranih investitora). Dodatni problem predstavlja osipanje članstva i pad poverenja u sindikate među samim radnicima koje se javlja usled rastuće birokratizacije i politizacije samih sindikata. Vrlo često sindikati predstavljaju produženu ruku vladajućih stranaka koje su u Srbiji dosledno sprovodile kapitalističku agendu bez obzira na njihovu formalnu programsku i ideološku orijentaciju. Reljanović, M. (2019a) “Država protiv sindikata”. [9] [10] [11]

Postojeća regulativa u Republici u Srbiji takođe ne ide na ruku jačanju sindikata, pre svega imajući u vidu dug i administrativno zahtevan proces registracije sindikata koji deluje obeshrabrujuće na pokretanje inicijative za osnivanje sindikata. Problem predstavlja i to što su granski i republički sindikati faktički u boljoj poziciji u odnosu na sindikate na nivou pojedinačnog poslodavca,s obzirom da je u drugom slučaju osnovanje sindikata uslovljeno saglasnošću poslodavaca. Iako su odluka poslodavaca podložne kontroli od strane Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti, treba imati u uvidu da sama struktura ovog odbora predstavlja prepreku s obzirom da ga čine šest predstavnika vlade i unije poslodavaca i tri predstavnika sindikata. [12] Otežavajuću okolnost predstavlja i činjenica da je sindikalno udruživanje predviđeno samo za zaposlene u radnom odnosu (na osnovu ugovora o radu) i da radno angažovani van radnog odnosa kao ni sampozaposleni, honorarni i sezonski radnici i radnice, nevidljivi radnici i radnici na crno nemaju pristup sindikatima čime se iz sindikalnog delokruga isključuje ogroman broj ljudi. Štaviše, postoji i sve veća potreba da se pronađe način da se platformski radnici uključe u sistem kolektivnog pregovaranja s obzirom da digitalni rad predstavljaja rastući sektor u Srbiji - prema podacima Svetske banke iz 2015. godine, u donosu na druge evropske zemlje Srbija i Rumunija imaju najveći procenat radnika i radnica angažovanih putem digitalnih platformi srazmerno ukupnom broju stanovnika. [13]

Komparativna analiza

Prema Konvenciji 87 Međunarodne organizacije rada (MOR) koja se bavi pravom i slobodom sindikalnog organizovanja, svi radnici i radnice, nezavisno od vrste ugovora kojim se reguliše njihov radni angažman trebalo bi da imaju mogućnost sindikalnog organizovanja. Iako je usvojila ovu Konvenciju, Srbija i dalje nije preduzela praktične korake koji bi omogućili da se ovo pravo realizuje u praksi. [14] Iako komparativno gledano Srbija nije izuzetak po ovom pitanju, situacija u drugim zemljama se se ipak menja i to u korist radnika. Vlade Francuske, Španije, Austrije i Belgije vremenom su usvojile dosta širu definiciju radnog odnosa tako da obuhvata i one oblike radnog angažmana koji formalno ne impliciraju odnos subordinacije koji karakteriše standardne radne ugovore, ali koji stavljaju atipične/nestandardne radnike u odnos ekonomske zavisnosti od nekoliko poslodavaca/nalogodavaca. Na ovaj način spektar individualnih i kolektivnih radnih prava, uključujući pravo na sindikalno organozovanje, proširen je i na samozaposlene iako u većini slučajeva oni ni dalje nisu u potpunosti izjednačeni sa zaposlenima u konvencionalnom radnom odnosu.ref>Countouris, N., De Stefano,V. (2019) New trade union strategies for new forms of employment. ETUC, Brussels </ref> Status platformskih radnika takođe je predmet brojnih polemika koje su doprinele promenama regulatornih okvira. Španija predstavlja lidera u Evropi po ovom pitanju - u toku 2019 godine španski sudovi doneli su niz odluka u korist vozača Delivera kojima se nalaže promena njihovog statusa iz samozaposlenih radnika/ca u status zaposlenih čime im je omogućen pristup pravima iz radnog i socijalnog zakonodavstva. [15] U maju 2018.godine predstavnici institucionalnog sindikata i nezavisnog udruženja radnika kompanije za dostavu hrane Sgnam-MyMenu iz Italije zaključili su ugovor sa menadžmentom kompanije kojim se radnicima ove firme garantuje minimalna satnica, nadoknada za prekovremene sate, zdravstveno i osiguranje u slučaju nesreće. Nekoliko meseci kasnije isto se ponovilo u Danskoj, gde je platforma za posredovanje u pružanju usluga čišćenja Hilfr.dk ušla u kolektivni ugovor sa radničkim sindikatom 3F na osnovu kojeg korisnici platforme koji pružaju usluge i rade preko sto časova mogu da dobijaju status zaposlenih osim ukoliko odluče suprotno [16] [17]


Napomene i reference

 1. Reljanović, M. (2019c) Alternativno radno zakonodavstvo, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Centar za dostojanstven rad
 2. Wallerstein, I. (2014)“Antisystemic Movements, Yesterday and Today”. https://www.researchgate.net/publication/290135245_Antisystemic_Movements_Yesterday_and_Today
 3. Kallberg, Arne L. (2009) “Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition”, American Sociological Review https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000312240907400101
 4. Cherry,Miriam A.(2013)“Cyber Commodification”,Maryland Law Review, Vol 72, Issue 2 (381-451)
 5. Gindin,S. (2015) Ponovno promišljanje sindikata - mapiranje socijalizma. Beograd: Centar za politike Emancipacije
 6. Kallberg, Arne L. (2009) “Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition”, American Sociological Review https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000312240907400101
 7. Klein, N.(2001) “Reclaiming the Commons”. https://newleftreview.org/issues/II9/articles/naomi-klein-reclaiming-the-commons
 8.  Slična argumentacija o nužnosti izgradnje koalicija između druđtvenih pokreta i sinidkata primenjena na lokalni kontekst u Republici Srbiji možee se naći kod M.B. Jadžića http://cpe.org.rs/osvrti/milos-bakovic-jadzic-sindikati-i-javni-sektor-s-onu-stranu-socijalnog-dijaloga-i-politickog-klijentelizma/
 9. Reljanović, M. (2019a) “Država protiv sindikata”. https://pescanik.net/drzava-protiv-sindikata/
 10. Reljanović, M. (2019b) “Ko se boji sindikata još https://pescanik.net/ko-se-boji-sindikata-jos/
 11. Baković Jadžić, M. (2015) “Sindikati i javni sektor - s onu stranu socijalnog dijaloga i poliitčkog klijentelizma.http://cpe.org.rs/osvrti/milos-bakovic-jadzic-sindikati-i-javni-sektor-s-onu-stranu-socijalnog-dijaloga-i-politickog-klijentelizma/
 12. Reljanović M.(2019c) Alternativno radno zakonodavstvo, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Centar za dostojanstven rad
 13.  Centar za istražiivanje javnih politika (2019) Gig ekonomijau Srbiji: ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama? https://www.publicpolicy.rs/files/CENTAR_Ko%20su%20digitalni%20radnici%20i%20radnice%20iz%20Srbije_Sazetak.pdf
 14. Pejić, I. (2019) ”Fleksibilizacija rada zahteva transformaciju sindikata”//www.masina.rs/?p=6983
 15. Aranguiz, A. (2019) “Spain Spain à l’avant-garde on social protection for platform work?” https://www.socialeurope.eu/spain-a-lavant-garde-on-social-protection-for-platform-work
 16. Aloisu, A. (2019) “At the table, not the menu: Non-standard workers and collective bargaining in the platform economy”https://euideas.eui.eu/2019/06/25/at-the-table-not-on-the-menu-non-standard-workers-and-collective-bargaining-in-the-platform-economy/
 17. De Stefano, V (2018) “Collective bargaining of platform workers: domestic work leads the way”. http://regulatingforglobalization.com/2018/12/10/collective-bargaining-of-platform-workers-domestic-work-leads-the-way/